Ш.Әлжанов мүсіні

Шарапи Есмұханұлы Әлжанов (19.2.1901, Көкшетау, қазіргі Ақмола облысы – 1938, Алматы қаласы) – қоғам қайраткері, ғалым-педагог Шортандыдағы (Көкшетау) бастауыш училищені (1918),Мәскеу педагогикалық академиясының аспирантурасын (1932) бітірген. 1932–1938 жылы ҚазПИ-де кафедра меңгерушісі, Қазақ АКСР-і Оқу-ағартухалықкомиссариатының Мектептер жөніндегіғылым-зертеуинститутының директоры болды. Әлжановұлттық мамандаярлау мен педагогикалықғылымымәселелерінеарнап 20-дан астамғылымиеңбекжазды. Педагогикалықсаласындағы әдебиеттер мен халық ағартуісіжайлыжетекшіматериалдарды қазақтіліне аударуүшінқажетті терминология жасаумәселесіменшұғылданды. Өзеңбектерінде – бастауыш, орта жәнежоғарымектептердің Қазақстан дамуынасәйкесмақсат-міндетін, ұйымдастыру мен басқарумәселелерінғылымнегіздеқарастырды. Оқу-тәрбиеәдістемелерін жетілдірудіжан-жақтызерттеді,білім мен тәрбие арасындаөзарабайланыстылықтыңқажеттігін педагогика, психология ғылымдарынегізіндедәлелдеді. Әлжанов «халықжауы» дегенжаламенұсталып, КСРО Жоғары соты әскериколлегиясыжылжымалысессиясының 10.11.1938 жылыүкіміменатылды. КСРО Жоғары соты әскериалқасының 30.7.1959 жылышешіміменақталды.

Ш.Әлжанов бюсті 2017 жылы орнатылды.